Lasy HCVF

Lasy HCVF

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody stan na 31.12.2015 r.

Powierzchnie referencyjne

Powierzchnie referencyjne to reprezentatywne przykłady istniejących ekosystemów zachowane w stanie naturalnym bądź zbliżonym do naturalnego.

Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się 3 rezerwaty przyrody podlegające ochronie częściowej. Posiadają one aktualne plany ochrony rezerwatu, które obowiązują do października 2021 roku.

Obszary Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, ale też zachowanie wciąż jeszcze powszechnie występujących ekosystemów, reprezentatywnych dla całej Europy.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Monitoring roślin i zwierząt, powierzchni HCVF

Monitoring roślin i zwierząt, powierzchni HCVF