Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, ale też zachowanie wciąż jeszcze powszechnie występujących ekosystemów, reprezentatywnych dla całej Europy.

1. OSOP „Puszcza Napiwodzko-Ramucka" PLB280007

OSOP Puszcza Napiwodzko-Ramucka obejmuje duży kompleks lasów Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (116 tys ha). Nadleśnictwo Jedwabno prawie w całości (około 29 tys. ha) leży na obszarze OSOP PLB280007.  Charakterystyczną cechą ostoi jest duża liczba jezior, głównie średnich i małych. W puszczy dominują zwarte kompleksy leśne, natomiast w południowej części ostoi znajdują się unikalne przyrodniczo otwarte tereny byłego poligonu Muszaki, gdzie znajduje się jedna z większych ostoi cietrzewia. OSOP jest także jedną z dwóch największych krajowych ostoi rybołowa, jest również ważnym miejscem gniazdowania kani czarnej, orlika krzykliwego, bielika, żurawia, derkacza.

Gniazdo żurawia

 

Dudek

 

2. SOOS „Ostoja Napiwodzko-Ramucka" PLH280052

SOOS Ostoja Napiwodzko-Ramucka obejmuje znaczną część Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (32 tys. ha). Jest to obszar składający się z 9 oddzielonych od siebie, najwartościowszych pod względem przyrodniczym kompleksów. Na terenie Nadleśnictwa Jedwabno znajduje się pięć spośród tych dziewięciu ( około 6,5 tys. ha). Na terenie ostoi ponad 70% stanowią obszary leśne, wśród których znajduje się pełne spektrum siedlisk charakterystycznych dla Działu Północnego Polski. SOOS Ostoja Napiwodzko-Ramucka to przede wszystkim dobrze zachowane jeziora, ekosystemy torfowiskowe, lasy grądowe, bory chrobotkowe oraz rozległe murawy na byłym poligonie Muszaki. Wśród gatunków będących w zainteresowaniu UE występują na terenie ostoi m.in. wilki, wydry, żółwie błotne, pachnica dębowa, czerwończyk nieparek a także takie gatunki roślin jak lipiennik Loesela, sierpowiec błyszczący, sasanka otwarta.

Torfowisko

 

Sierpowiec błyszczący, Bagno Krzywek

 

Bagno Krzywek

 

Jezioro Priamy