Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar chronionego krajobrazu w Nadleśnictwie Jedwabno.

Całość terenów Nadleśnictwa Jedwabno znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (36 268 ha), którego całkowita powierzchnia wynosi ponad 131 tys. ha. OChK położony jest na terenie powiatów Olsztyn, Szczytno, Nidzica. Celem utworzenia OChK Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej jest zachowanie wartości ekologicznych, ekonomicznych, estetycznych i kulturowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Obszary w granicach OChK-u wyróżniają się różnorodnością ekosystemów pod względem krajobrazowym i przyrodniczym.

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej ustanowiono na mocy Rozporządzenia nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003r.