Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy HCVF

Podstawowym wskaźnikiem oceny gospodarki leśnej w polskich lasach jest "Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce"

Forest Stwardship Council (FSC) to międzynarodowa organizacja której zadaniem jest promowanie i wdrażanie zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez stworzony system certyfikacji.

Zgodnie z przyjętymi zasadami standardu Nadleśnictwo Jedwabno wyznaczyło na swoim terenie powierzchnie charakteryzujące się szczególnymi walorami przyrodniczymi - lasy HCVF.

Uwzględniając zawartą w kryteriach kategoryzacje wyróżniono:

  • HCVF 1.1a Obszary i obiekty objęte prawną formą ochrony przyrody - do tej kategorii zostały zaliczone rezerwaty przyrody oraz pomniki przyrody;
  • HCVF 1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków - ochrona strefowa ptaków i roślin;
  • HCVF 2 Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie - obejmuje wszystkie lasy będące w sieci Natura 2000;
  • HCVF 3 Obszary obejmujące rzadki, ginące lub zagrożone ekosystemy - specjalne obszary ochrony siedlisk;
  • HCVF 4 Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych -  lasy wodochronne i glebochronne;
  • HCVF 6 Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności - cmentarze, kapliczki, miejsca pamięci