Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się 3 rezerwaty przyrody podlegające ochronie częściowej. Posiadają one aktualne plany ochrony rezerwatu, które obowiązują do października 2021 roku.

Rezerwat krajobrazowy „Jezioro Kośno"

został utworzony mocą Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października 1982r. (Monitor Polski Nr 25 z 1982r., poz. 234).
 
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie swoistych cech krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego.

Rezerwat „Jezioro Kośno" położony jest na terenie gmin: Purda, Pasym i Jedwabno.

W skład rezerwatu przyrody wchodzi jezioro Kośno o pow. 551,90 ha wraz z przyległymi do niego lasami o pow. 676,87 ha.

Obszar lasu położony jest na terenie Nadleśnictwa Olsztyn (większa część) i Nadleśnictwa Jedwabno w leśnictwie Łowne Jezioro i Rutka. Powierzchnia rezerwatu znajdująca się w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Jedwabno wynosi 161,40 ha.

Łączna powierzchnia rezerwatu wynosi 1195,70 ha.

Dominującym gatunkiem jest sosna, która zajmuje 90,53% powierzchni leśnej. Domieszkę pojedynczą większości drzewostanów sosnowych stanowią brzoza i świerk, a na siedliskach wilgotnych także olcha.

Widok na jezioro Kośno z miejscowości Łajs


Rezerwat leśny  „Dęby Napiwodzkie"

utworzony został dnia 11 maja 1989r. na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych MP Nr 17 poz. 120.

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk o charakterze naturalnym - grądu, łęgu olchowego i boru mieszanego występujących na wale ozowym.

Głównym przedmiotem ochrony są naturalne fitocenozy oraz wiele starych pomnikowych dębów.

Rezerwat „Dęby Napiwodzkie" położony jest w całości w województwie warmińsko–mazurskim, powiat Szczytno, gmina Jedwabno (w pobliżu szosy asfaltowej Jedwabno–Nidzica, między wsią Kot a Nowe Borowe), w Leśnictwie Nowy Las. Łączna powierzchnia wynosi 37, 11 ha. Bardzo istotną wartość rezerwatu stanowią liczne pomnikowe 300 – 350 letnie dęby i ok. 200 letnie sosny. Mimo niewielkiej powierzchni rezerwatu występuje w nim 13 gatunków drzew i 9 gatunków krzewów.

Wał ozowy  w Rezerwacie Dęby Napiwodzkie


Rezerwat  faunistyczny „Małga"

utworzony dnia 9 października 1991r. na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych MP Nr 38 poz. 273, §12.

Celem ochrony jest zachowanie noclegowisk żurawi w okresie wędrówki wiosennej i jesiennej, miejsc gniazdowania, żerowania i tokowania kilku rzadkich gatunków ptaków.

Głównym przedmiotem ochrony jest zamieszkująca rezerwat fauna, a zwłaszcza bogata ornitofauna.

Rezerwat „Małga" położony jest w całości w województwie warmińsko – mazurskim, powiat Szczytno, gmina Jedwabno, w Leśnictwie Dębowiec oraz w Leśnictwie Uścianek o łącznej powierzchni 164,26 ha w tym 140,87 ha zajmują bagna.

Pozostałości wieży kościelnej w byłej miejscowości Małga na granicy Rezerwatu Przyrody Małga