Zasady korzystania z terenów leśnych

Zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r. lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są ogólnodostępne dla ludności, jednak należy pamiętać, że są obszary, które objęte są tzw. stałym zakazem wstępu.

Są to lasy stanowiące:

 • uprawy leśne do 4m wysokości,
 • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,
 • ostoje zwierząt,
 • źródliska rzek i potoków,
 • obszary zagrożone erozją.

Nadleśniczy może również wprowadzić tzw. okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:

 1. wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
 2. występuje duże zagrożenie pożarowe;
 3. wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

Szczegółowe informacje o okresowych zakazach wstępu dostępne są na stronie internetowej.

W lesie można wypoczywać, spacerować, zbierać owoce runa leśnego pamiętając jednak, że takie wejście do lasu i korzystanie z jego dobrodziejstw odbywa się na własną odpowiedzialność osoby korzystającej. Zawsze należy mieć świadomość o zagrożeniach występujących w lesie, mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie, powodować jego trwałą utratę, a nawet zagrażać życiu człowieka.

Są nimi m.in.:

 • czynniki wynikające z siły wyższej (gołoledź, złomy, uszkodzone przez wiatr pochylone lub zawieszone drzewa, złamane konary, gałęzie, silny wiatr, trąba powietrzna, mróz, pożar, itd.) mogące powodować np. złamania, skaleczenie oraz inne urazy, itp.;
 • ukąszenia owadów (kleszcze, szerszenie, osy, pszczoły, itp.) mogące powodować reakcje alergiczne od łagodnych po ostre oraz choroby zakaźne, itp.;
 • niebezpieczeństwo powodowane przez dzikie zwierzęta (żmija, wilk, lis, dzik, wałęsające się psy i koty, itp.), np. ukąszenia, pogryzienia, inne urazy, itp.;
 • nierówności terenu (przeszkody naturalne, koleiny, doły, zapadliska), mogące być np. przyczyną upadku, potknięcia, uderzenia, stłuczenia, itp.;
 • możliwość zabłądzenia w lesie, mogące powodować np. wychłodzenie, stres psychiczny, itp.;
 • zagrożenia wynikające z agresją osób trzecich przebywających w lesie, np. pobicia;
 • kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi, np. ukąszenie kleszcza, komara będącego nosicielem bakterii Borrelia sp., wirusa odkleszczowego zapalenia opon mózgowych, bakterii Anaplasma sp.

Poruszając się po lesie należy omijać miejsca, gdzie: wykonywane są prace gospodarcze, pszczelarze utrzymują ule, odbywają się polowania, prowadzone są zabiegi ograniczające gradację owadów, prowadzone są ćwiczenia taktyczne, oznakowano je zakazem lub ograniczeniem wstępu.

W naszym nadleśnictwie utworzono kilkanaście obiektów turystycznych i edukacyjnych. Zasady korzystania z nich określają poniższe regulaminy opracowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom. Cała infrastruktura turystyczno-rekreacyjna i edukacyjna podlega bieżącym przeglądom technicznym. Zachęcamy do korzystania z dobrodziejstw lasu i udostępnionych obiektów. Prosimy o zgłaszanie nam uwag dotyczących ich stanu (np. zgłaszanie usterek), a także Państwa oczekiwań, które postaramy się spełnić.

Prosimy również o zachowanie wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia obostrzeń w zakresie zachowania dystansu społecznego, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Darz Bór!