Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

„Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość."

„Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania. O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,4 mld m sześć. drewna."

                                 Małgorzata Haze, redaktor serwisu internetowego Lasów Państwowych

 

        Nadleśnictwo Jedwabno gospodarując na powierzchni ponad 25 tysięcy hektarów lasów pozyskując rocznie około 129 500 metrów sześciennych grubizny. W Nadleśnictwie Jedwabno gospodarka prowadzona jest w oparciu o aktualnie obowiązujący „PLAN URZĄDZENIA LASU" na lata 2016-2025. Nadleśnictwo Jedwabno gospodarując na powierzchni ponad 25 tysięcy hektarów lasów pozyskując rocznie około 129 500 metrów sześciennych grubizny (drewno średnio i wielkowymiarowe). Jest to tak zwany etat roczny, którego nie przekraczanie pozwala na pozyskiwanie drewna bez uszczerbku dla środowiska, a dodatkowo na odkładanie masy drzewnej.

Drewno pozyskuje się stosując:

  • Cięcia rębne - cięcia wykonywane w drzewostanach, które osiągnęły już wiek rębności, mające na celu stworzenie najkorzystniejszych warunków do odnowienia pożądanego składu gatunkowego i uzyskania odpowiedniej struktury drzewostanu. zależnie od sposobu cięcia i warunków wzrostu odnowień rozróżnia się 5 rodzajów rębni: zupełną, częściową, gniazdową, stopniową i przerębową. Stosowane cięcia uwzględniają wymogi ekologiczne. W dobrych jakościowo drzewostanach, na powierzchniach cięć rębnych pozostawiane są kępy odnowień naturalnych oraz grupy starodrzewu z płatami runa do ich naturalnej śmierci. Tym sposobem stwarzane są możliwość rozwoju licznym gatunkom fauny i flory (zwłaszcza grzybów), które decydują o bogactwie i procesach samoregulacji w przyrodzie. Pozostawiane są również kępy drzew i krzewów celem wzbogacenia krajobrazu leśnego i stworzenia różnorodności biologicznej. Nie prowadzi się cięć rębnych na granicy z jeziorami i ciekami wodnymi oraz przy głównych szlakach komunikacyjnych.
  • Cięcia przedrębne - w ramach tego sposobu użytkowania lasu prowadzone są cięcia pielęgnacyjne mające na celu stworzenie korzystnych warunków wzrostu i rozwoju drzew o lepszej wartości hodowlanej. W zależności od wieku drzewostanu w drzewostanie przeprowadza się czyszczenia późne oraz trzebież wczesną i trzebież późną.
  • Cięcia przygodne - cięcia wykonywane w celu zachowania stanu sanitarnego lasu – polegające na usuwaniu wywrotów, złomów i drzew posuszowych.

Wiek rębności przyjęty dla poszczególnych gatunków na obszarze Nadleśnictwa Jedwabno:

Dąb, Jesion – 140 lat

Sosna - 120 lat

Buk, Modrzew, Jodła  – 100 lat

Świerk - 90 lat

Brzoza, Grab, Lipa , Olsza, Jawor, Klon, Dąb Czerwony – 80 lat

Osika, Olsza odroślowa – 60 lat

Topola, Olsza szara, Wierzba - 40 lat
 

Użytkowanie uboczne

W ramach użytkowania ubocznego w nadleśnictwie Jedwabno pozyskuje się jedynie choinki świerkowe, zabezpieczając w ten sposób zapotrzebowanie lokalne. Od wielu lat nie pozyskiwana jest już żywica i karpina.