Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest jednym z podstawowych działów elementów gospodarki leśnej. Jej głównym celem jest zachowanie i wzbogacanie istniejących lasów oraz kształtowanie nowych z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Do podstawowych zadań gospodarczych w hodowli lasu należy:

  1. Nasiennictwo i selekcja – dobór, pozyskanie i przechowywanie nasion oraz zagospodarowanie bazy nasiennej nadleśnictwa
  2. Gospodarka szkółkarska – jej celem jest uzyskiwanie dobrej jakości materiału sadzeniowego o odpowiednim pochodzeniu do zakładania upraw
  3. odnowienie jest to wprowadzanie roślinności leśnej w miejscach usuniętego bądź zniszczonego drzewostanu
  4. zalesienie – wprowadzenie lasu na grunty nieleśne
  5. poprawki, uzupełnienia i dolesienia mają na celu utrzymanie i regulację składu gatunkowego, zwiększenie różnorodności gatunkowej oraz zwiększenie możliwości produkcyjnych istniejących upraw, młodników i starszych drzewostanów, w których z różnych przyczyn powstały luki i przerzedzenia
  6. pielęgnowanie lasu obejmuje całość czynności związanych z pielęgnowaniem drzewostanu i siedliska, dla utrzymania lub poprawy stabilności drzewostanu i sprawności siedliska, uzyskania wysokiej produkcji surowca drzewnego możliwie najlepszej jakości przy zachowaniu naturalnej różnorodności biologicznej lasu i jego pozaprodukcyjnych funkcji.

W zależności od okresu życia, w jakim znajduje się drzewostan, rozróżniamy następujące rodzaje zabiegów pielęgnacyjnych:

a) prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy:

- niszczenie konkurencyjnej roślinności i pielęgnacja gleby,

- prowadzenie czyszczeń wczesnych,

b) prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika:

- prowadzenie czyszczeń późnych,

c) prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie dojrzewania drzewostanu:

- prowadzenie trzebieży wczesnych

- podkrzesywanie drzew, - wprowadzanie podszytów lub dolnego pietra,

d) prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie dojrzałości drzewostanu:

- prowadzenie trzebieży późnych,

- pielęgnowanie zapasu,

- pielęgnowanie dolnego pietra drzewostanu i pokrywy glebowej,

- przygotowanie drzewostanu do odnowienia naturalnego.

Zadania Nadleśnictwa Jedwabno w zakresie selekcji w nasiennictwie zostały określone w opracowanym „Programie zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew na lata 2011 – 2021".

W skład bazy nasiennej nadleśnictwa Jedwabno wchodzą następujące obiekty:

- 8 wyłączonych drzewostanów nasiennych sosny pospolitej o powierzchni 102,42 ha;

- gospodarcze drzewostany nasienne o powierzchni 443,26 ha

- 44 drzewa mateczne sosny pospolitej (drzewa doborowe)

- 4 źródła nasion dla lipy drobnolistnej, grabu zwyczajnego, klonu zwyczajnego i jaworu

Gospodarka szkółkarska

Na terenie Nadleśnictwa Jedwabno znajduje się szkółka leśna „Omulew" o powierzchni całkowitej 6,07 ha. Położona jest w leśnictwie Dębowa Kępa nad Jeziorem Omulew. Powierzchnia produkcyjna została podzielona na 6 kwater i wynosi 556 ar.