Lista aktualności Lista aktualności

Zakup lasów oraz gruntów

Nadleśnictwo Jedwabno wyraża zainteresowanie zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Właścicieli gruntów zainteresowanych zbyciem nieruchomości Nadleśnictwo Jedwabno prosi o złożenie stosownego wniosku. Dla ułatwienia w materiałch do pobrania zostały udostępnione do pobrania proponowany wzór takiego  wniosku z minimum informacji, które na tym etapie są niezbędne do wszczęcia procedury zakupu lasów oraz gruntów przez Nadleśnictwo Jedwabno. Na stronie Banku Danych o Lasach można zweryfikować, czy nieruchomość leży w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Jedwabno.

W dalszej kolejności, Nadleśnictwo Jedwabno rozpatrzy wniosek analizując formalnoprawne aspekty możliwości nabycia gruntu. Oceni też celowość nabycia nieruchomości w kontekście przydatności gruntu dla Nadleśnictwa dla prowadzenia gospodarki leśnej. Powyższą ocena zostanie wykonana w oparciu o dane z wniosku. Lokalizacja nieruchomości zostanie zweryfikowana w Geoportalu.

Stan własności nieruchomości, jej obciążenia oraz inne dane zostaną ocenione na podstawie danych zawartych w Elektronicznej Księdze Wieczystej. Przed złożeniem wniosku, koniecznie należy zweryfikować, czy dane tam przedstawione są aktualne.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, Nadleśnictwo Jedwabno wezwie właściciela nieruchomości do uzupełnienie dokumentacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku do dalszego procedowania potrzebne następujące dokumenty:

  • aktualny wypis z ewidencji gruntów,
  • aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej,
  • aktualne zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • złożenie oświadczenia o pokryciu kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w razie wycofania się zbywcy z transakcji po zleceniu tej wyceny przez Nadleśnictwo Jedwabno.

Nabycie nieruchomości może dojść  do skutku po uzyskaniu przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Jedwabno  zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. W dalszej kolejności Nadleśnictwo Jedwabno zleci wycenę nieruchomości – cena nabycia nie może być wyższa niż  wartość wynikająca z wyceny.

Po uzgodnieniu ceny sprzedaży następuje finalizacja transakcji u notariusza.

Koszty notarialne pokrywa sprzedający.

Osoby zainteresowane sprzedażą lasów oraz gruntów przeznaczonych do zlesienia proszone są o kontakt:

e-mail jedwabno@olsztyn.lasy.gov.pl

tel. 89 621 30 53

kom. 532 088 621